Najczęściej zadawane pytania

  1. W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Ciechocinka, którego wniosek poparło 10 innych mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko jeden projekt.
  2. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej https://budzetobywatelski.ciechocinek.pl/ Elektroniczny formularz będzie aktywny od 1 czerwca 2022 roku.
  3. Do zgłoszonego projektu należy załączyć skan lub zdjęcie wypełnionej Listy osób popierającej projekt.
  4. Przed zgłoszeniem projktu należy zarejestrować konto mieszkańca. Dokładny opis jak to zrobić znajduje się w kolejnym najczęściej zadawanym pytaniu. Rejestracja konta możliwa jest w dowolnym momencie natomiast zgłaszanie możliwe będzie od 1 czerwca.


Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1) Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2) Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.


Formularz zgłaszania będzie dostępny w wersji elektronicznej. Załącznik poniżej załączono tylko w celu informacyjnym.

Lista osób popierających projekt do pobrania:


Lista osob popierajacych.doc

Pobierz plik

Formularz zg_aszania projektow.doc

Pobierz plik

  1. W prawym rogu aplikacji należy klinąć:


2.Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta należy je zarejestrować:


3.W ostatnim kroku należy podać swój email, nadać hasło oraz zaakceptować regulamin.


Zgłaszanie projektów będzie aktywne od 1 czerwca.

Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej 01.05. – 31.05.

Zgłaszanie projektów 01.06. – 30.06.

Weryfikacja projektów i ogłoszenie listy proponowanych zadań. 01.07. – 31.08.

Składanie i rozpatrywanie odwołań oraz ewentualne uzupełnienie listy proponowanych zadań 01.09. – 14.09.

Głosowanie 15.09. – 30.09.

Ogłoszenie wyników głosowania 15.10.

Do pobrania:


Regulamin budzetu obywatelskiego.doc

Pobierz plik

Lista osob popierajacych.doc

Pobierz plik

Formularz zg_aszania projektow.doc

Pobierz plik

Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym a także pod kątem wykonalności technicznej.

Ocena i weryfikacja projektów potrwa od 01.07.2022 do 31.08.2022 roku.


Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała w szczególności na sprawdzeniu:

1) terminu złożenia formularza;

2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;

3) spełnienia kryteriów określonych w § 3 regulaminu;

4) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;

5) czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach projektowanego budżetu na dany rok;

6) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi przepisami prawa;


Weryfikacja projektów pod kątem wykonalności technicznej będzie polegała na sprawdzeniu:

1) możliwości wydatkowania środków do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości;

2)  dostępności do niezbędnej infrastruktury,

3)  znaczenia społecznego i atrakcyjności projektu.


Gmina Miejska Ciechocinek zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania projektodawcy w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu;

2) korekty i modyfikacji projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym projektodawca zostanie poinformowany.


Listę do głosowania zawierającą pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, a także listę projektów niezakwalifikowanych do głosowania, wraz z krótkim opisem podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej miasta www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadku niezakwalifikowania projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Ciechocinka.


1. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy do głosowania.

2. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Burmistrz Ciechocinka rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, udzielając odpowiedzi na piśmie.

4. Burmistrz Ciechocinka odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 7.

5. Burmistrz Ciechocinka uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania projekt jest zamieszczany na liście do głosowania.

6. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za niezasadne Burmistrz Ciechocinka oddala odwołanie.

7. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Ciechocinka nie przysługują żadne środki odwoławcze.

8. Rozstrzygnięcie Burmistrza Ciechocinka w sprawie odwołania wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

1. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechocinka.


2. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej https://budzetobywatelski.ciechocinek.pl/ w zakładce budżet obywatelski.


3. Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1) Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2) Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.


4. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie dowolnej liczby projektów, których łączna wartość nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku. Każdy z wybranych projektów otrzymuje 1 punkt.


5. Głos uznaje się za nieważny, gdy głosujący:

1) nie jest uprawniony do głosowania;

2) nie wybierze żadnego zadania:

3) nie wypełni wszystkich wymaganych pól formularza do głosowania.

4) na formularzu do głosowania wskaże projekty, których łączna wartość przekracza kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku.


6. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty.


7. Na podstawie końcowych wyników głosowania Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym.


8.  W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego projektu na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie wybrany kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.


9. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało taką samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie pozwala na ich realizację, za wybrany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie podanym przez Burmistrza Ciechocinka.


10.  Informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie budzetobywatelski.ciechocinek.pl


Informacje o projektach zaakceptowanych oraz odrzuconych znajdują się w załącznikach.

Projekty zaakceptowane.doc

Pobierz plik

Projekty odrzucone.doc

Pobierz plik