Regulamin

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEKRozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

2. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów:

1) kampania informacyjno - edukacyjna;

2) zgłaszanie projektów;

3)   ocena zgłoszonych projektów;

4)   procedura odwoławcza;

5)   głosowanie;

6)   realizacja projektu.

 3. Wysokość środków przeznaczonych na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego określa    każdego roku Burmistrz Ciechocinka, jednak ww. kwota wynosić będzie co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.


Rozdział II.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE, INFORMACYJNE I EDUKACYJNE REALIZOWANE W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

§ 2. 1.  W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne uwzględniające:

1) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach tego budżetu;

2) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcanie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;

3) upowszechnianie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

 

 

 

 

Rozdział III.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 

§ 3. 1.  W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Ciechocinka, którego wniosek poparło 10 innych mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko jeden projekt.

2. Zgłaszany projekt powinien określać konkretne zadanie, które przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta.

3. Zgłaszany projekt:

1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i obszarach należących do miasta;

3) musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem zapisu określonego w § 1 ust. 1 i nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego

4) musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Ciechocinka;

5) nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

 

§ 4. 1. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce budżet obywatelski.

2. Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1) Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2) Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

3. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola formularza.

4. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie określonym w § 9 pkt 2 tabeli. Zgłoszenia dokonane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

6. Wzór formularza zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział IV.

OCENA PROJEKTÓW

 

§ 5. 1. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym a także pod kątem wykonalności technicznej.

2.  Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała w szczególności na sprawdzeniu:

1) terminu złożenia formularza;

2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;

3) spełnienia kryteriów określonych w § 3 regulaminu;

4) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;

5) czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach projektowanego budżetu na dany rok;

     6) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania  

         przestrzennego oraz innymi przepisami prawa;

3. Weryfikacja projektów pod kątem wykonalności technicznej będzie polegała na sprawdzeniu:

1) możliwości wydatkowania środków do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości;

2)  dostępności do niezbędnej infrastruktury,

3)  znaczenia społecznego i atrakcyjności projektu.

4. Gmina Miejska Ciechocinek zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania projektodawcy w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu;

2) korekty i modyfikacji projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym projektodawca zostanie poinformowany.

5. Listę do głosowania zawierającą pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, a także listę projektów niezakwalifikowanych do głosowania, wraz z krótkim opisem podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej miasta www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. W przypadku niezakwalifikowania projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Ciechocinka.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy do głosowania.

8. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

9. Burmistrz Ciechocinka rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, udzielając odpowiedzi na piśmie.

10. Burmistrz Ciechocinka odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 7.

11. Burmistrz Ciechocinka uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania projekt jest zamieszczany na liście do głosowania.

12. Jeżeli odwołanie zostanie uznane za niezasadne Burmistrz Ciechocinka oddala odwołanie.

13. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Ciechocinka nie przysługują żadne środki odwoławcze.

14. Rozstrzygnięcie Burmistrza Ciechocinka w sprawie odwołania wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

15. Z chwilą ogłoszenia listy do głosowania, o której mowa w pkt 5, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej, dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

16. Projektodawca może wycofać swój projekt poprzez zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej przed terminem głosowania.


Rozdział V.

GŁOSOWANIE

 

§ 6. 1. Wyboru projektów do realizacji spośród projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 5, dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechocinka.

3. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce budżet obywatelski.

4. Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1) Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2) Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

5.  Uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

 

§ 7. 1. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie dowolnej liczby projektów, których łączna wartość nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku. Każdy z wybranych projektów otrzymuje 1 punkt.

2. Głos uznaje się za nieważny, gdy głosujący:

1) nie jest uprawniony do głosowania;

2) nie wybierze żadnego zadania:

3) nie wypełni wszystkich wymaganych pól formularza do głosowania.

4) na formularzu do głosowania wskaże projekty, których łączna wartość przekracza kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku.

 

§ 8. 1.  Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty.

2.  Na podstawie końcowych wyników głosowania Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym.

3.  W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego projektu na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie wybrany kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.

4. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało taką samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie pozwala na ich realizację, za wybrany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie podanym przez Burmistrza Ciechocinka.

5.  Informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Rozdział VI.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

§ 9. Ustala się następujący harmonogram konsultacji prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego:

L.p.

Opis czynności

Terminy

1.

Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej

01.05. – 31.05.

2.

Zgłaszanie projektów

01.06. – 30.06.

3.

Weryfikacja projektów i ogłoszenie listy proponowanych zadań.

01.07. – 31.08.

4.

Składanie i rozpatrywanie odwołań oraz ewentualne uzupełnienie listy proponowanych zadań

01.09. – 14.09.

5.

Głosowanie

15.09. – 30.09.

6.

Ogłoszenie wyników głosowania

.        15.10.


Rozdział VII.

REALIZACJA PROJEKTÓW

 

§ 10. 1. Projekty wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ciechocinka zostają wpisane do projektu Budżetu Miasta Ciechocinka na dany rok.

2.  W przypadku zrealizowania danego projektu w cenie niższej niż kwota zaplanowana w budżecie pozostałe środki mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

3. W przypadku, gdy koszt realizacji danego projektu wskazany przez wykonawcę przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę przekroczy 10% zakładanego kosztu jego realizacji Gmina Miejska Ciechocinek może odstąpić od realizacji wskazanego projektu lub zrealizować projekt w ograniczonym zakresie. 

 

Rozdział VIII.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 11. 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, poparcie projektu lub udział w głosowaniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++