Budżet Obywatelski w Ciechocinku

Głosowanie aktywne w dniach: 15.09.2019 - 30.09.2019. Zagłosuj już teraz:

Lista projektów

Najważniejsze informacje

Terminy

Składanie wniosków : 
01.06.2019 - 30.06.2019

Głosowanie : 
15.09.2019 - 30.09.2019

Pula środków

400.000, 00 zł                 

 

Szanowni Mieszkańcy Ciechocinka!

 

Już po raz czwarty zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu budżetu obywatelskiego, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji przy wyborze najbardziej oczekiwanych zadań i wydatkowanie części środków publicznych na wskazane przez Państwa cele. W bieżącej edycji przedsięwzięcia na realizację Państwa propozycji przeznaczona została kwota 400.000, 00 zł

Zaproszenie ciechocinian do włączenia się w proces tworzenia budżetu obywatelskiego jest przejawem zaufania dla Waszego, szanowni mieszkańcy, doświadczenia, wiedzy i kompetencji.  Wyrażam przekonanie, że Państwa aktywność zaowocuje wieloma interesującymi projektami, które pozytywnie wpłyną na rozwój i poprawę wizerunku Ciechocinka. 

Proszę, wykorzystajcie Państwo demokratyczny mandat zaufnia w przeświadczeniu, że Państwa propozycje będą przejawem troski o nasze miasto.  

Łączę wyrazy szacunku

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzierżewicz

 

 


REGULAMIN
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CIECHOCINKA

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Ciechocinka na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w trybie określonym niniejszym regulaminem na dany rok kalendarzowy.

2. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

3. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów:

   1) kampania informacyjno – edukacyjna;

   2) zgłaszanie projektów;

   3) weryfikacja zgłoszonych projektów;

   4) głosowanie;

   5) procedura odwoławcza;

   6) realizacja projektu.

3. Wysokość środków przeznaczonych na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego określa każdego roku Burmistrz Ciechocinka

ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE, INFORMACYJNE I EDUKACYJNE REALIZOWANE W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 2.

1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne uwzględniające:

   1) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach tego budżetu;

   2) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcanie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;

   3) upowszechnianie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

2. Działania, o których mowa w ust.1 będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

 

ROZDZIAŁ III. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

§ 3.

1. W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Ciechocinka, którego wniosek poparło 10 innych mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko jeden projekt.

2. Zgłaszany projekt powinien określać konkretne zadanie, które przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta

3. Zgłaszany projekt:

   1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506);

   2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i w obszarach należących do miasta;

   3) musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem zapisu określonego w § 1 pkt. 2 i nie może przekraczać budżetu przeznaczonego na realizację projektów obywatelskich;

§ 4.

1. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz jest dostępny w:

   1) Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski;

   2) sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 19;

   3) Biurze Kultury Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b;

   4) jednostkach podległych gminie: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Przedszkolu Samorządowym nr 1 i 2, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Budżet obywatelski – …. rok” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego. W przypadku wysłania formularza drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.

3. Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną przesyłając wypełniony zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl lub przez aplikację internetową dostępną na stronie budzetobywatelski.ciechocinek.pl .

4. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola.

5. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie określonym w § 9 pkt. 2 tabeli

6. Zgłoszenie dokonane po upływie terminu określonego w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane.

7. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej budzetobywatelski.ciechocinek.pl

 

ROZDZIAŁ IV. OCENA PROJEKTÓW

§ 5.

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzą wyznaczone merytoryczne referaty organizacyjne Urzędu i jednostki podległe gminie. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała w szczególności na sprawdzeniu:

   1) terminu złożenia formularza;

   2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;

   3) łącznego spełnienia kryteriów określonych w § 3 ust. 2 regulaminu;

   4) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;

   5) czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach projektowanego budżetu na dany rok.

3. Weryfikacja projektów pod kątem wykonalności technicznej będzie polegała na sprawdzeniu:

   1) wydatkowania środków do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości;

   2) zgodności projektu z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowaniami Konserwatora Zabytków;

   3) dostępności do niezbędnej infrastruktury,

   4) znaczenia społecznego i atrakcyjności projektu.

4. Gmina Ciechocinek zastrzega sobie prawo do:

   1) wezwania projektodawcy w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu;

   2) korekty i modyfikacji projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym projektodawca zostanie poinformowany.

5. Listę do głosowania zawierającą pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, a także listę projektów niezakwalifikowanych do głosowania wraz z krótkim opisem podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej miasta www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. W przypadku niezakwalifikowania projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Ciechocinka.

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy do głosowania.

8.  Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

9. Burmistrz Ciechocinka rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

10.  Burmistrz Ciechocinka odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 7.

11.  Burmistrz Ciechocinka uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania projekt jest zamieszczany na liście do głosowania.

12.  Jeżeli odwołanie zostanie uznane za niezasadne Burmistrz Ciechocinka oddala odwołanie.

13.  Rozstrzygnięcie Burmistrza Ciechocinka jest ostateczne.

14.  Rozstrzygnięcie Burmistrza Ciechocinka w sprawie odwołania wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

15. Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w pkt. 4, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej, dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

16. Projektodawca może wycofać swój projekt poprzez zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej przed terminem głosowania.

 

ROZDZIAŁ V. GŁOSOWANIE

§ 6.

1. Wyboru projektów do realizacji spośród projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 5, dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec.

3. Głosować należy na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Oddanie głosu następuje na karcie do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej.

5. Uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

   1) złożenie karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego;

   2) przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Ciechocinku z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - …. rok”;

   3) przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl;

   4) oddanie głosu za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na stronie www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl.

§ 7.

1. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego ze wskazanych na karcie projektów. Wybrany projekt otrzymuje 1 punkt.

2. Głos uznaje się na nieważny, gdy głosujący:

   1) nie wybierze żadnego zadania;

   2) wybierze więcej niż jedno zadanie;

   3) nie wypełni wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;

§ 8.

1. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty. Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego.

2. Na podstawie końcowych wyników do głosowania Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym.

3. W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego projektu na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie wybrany kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

4. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało taka samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie powala na ich realizację, za wybrany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie podanym przez Burmistrza Ciechocinka.

5. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

ROZDZIAŁ VI. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 9.

Ustala się następujący harmonogram konsultacji prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego:

 L.p.

 Opis czynności

 Terminy

 1.

 Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej

01.05. – 31.05.

 2.

 Zgłaszanie projektów, sukcesywna weryfikacja

01.06. – 30.06.

 3.

 Weryfikacja projektów i ogłoszenie listy proponowanych zadań

01.07. – 31.08.

4.

Składanie i rozpatrywanie odwołań oraz ewentualne uzupełnienie listy proponowanych zadań

01.09. – 14.09.

 5.

 Głosowanie

15.09. – 30.09.

 6.

Ogłoszenie wyników głosowania

15.10.

 

ROZDZIAŁ VII. REALIZACJA PROJEKTÓW

§ 10.

1. Projekty wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ciechocinka zostają wpisane do projektu Budżetu Miasta Ciechocinka na dany rok.

2. W przypadku zrealizowania danego projektu w cenie niższej niż kwota zaplanowana w budżecie, pozostałe środki mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

   

ROZDZIAŁ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 11.

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2020

 1. Dane administratora:
  Gmina Miejska Ciechocinek z siedzibą w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek, reprezentowana przez Burmistrza.
  Dane kontaktowe: Telefon: 54-416 18 00, Fax: 54-283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Gmina wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1.
  Dane kontaktowe Inspektora: Mirosław Ciuryło, tel: 54-416 18 00 w. 133; e-mail: iod@ciechocinek.pl
 3. Cele przetwarzania:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
  Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu elektronicznego wykorzystywanego w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.
 4. Kategorie danych osobowych:
  1. oznaczenie osoby, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
   a) nazwisko i imię (imiona),
   b) adres miejsca zamieszkania,
   c) nr telefonu,
 5. Odbiorcy danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na mocy obowiązujących przepisów lub za Państwa zgodą. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a następnie zniszczone w terminach określonych przepisami prawa.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. Informacja o dobrowolności podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z wymogów ustawowych, jednak jest niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
 9. Informacja o zautomatyzowaniu podejmowania decyzji w tym profilowaniu:

Nie przewiduje się podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

 


Załączniki: